نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg

طراحی سایت

اقدام اصلاحی / پیشگیرانه
سیستم اقدام اصلاحیه/ پیشگیرانه داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت گردش اطلاعات مربوط به اقدامات اصلاحیه/ پیشگیرانه درسازمان تدوین نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

· ثبت اقدامات بر اساس موارد (اصلاحی – پیشگیرانه – پیشگویانه –بهبود)

· ثبت اقدامات حاصل از (سیستم مدیریت کیفیت- محصول)

· گردش فرایند عملیات اقدامات بر اساس ساختار سازمانی

· تعریف پروژه بهبود و شاخص برای آن

· ارزیابی اثربخشی اقدامات

· امکان تمدید کنترل زمانهای اثربخشی

· امکان صدور مجدد یک اقدام اصلاحی بر مبنای اقدام اصلاحی دیگر

· کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز

· امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع

· طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها

· خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)

· دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر

· امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد

· امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل

· امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار

· امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)

· امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایند های مرتبط :

پرسنلی - شکایت مشتری