نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

اقدام اصلاحی / پیشگیرانه

طراحی سایت

اقدام اصلاحی / پیشگیرانه
سیستم اقدام اصلاحیه/ پیشگیرانه داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت گردش اطلاعات مربوط به اقدامات اصلاحیه/ پیشگیرانه درسازمان تدوین نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

· ثبت اقدامات بر اساس موارد (اصلاحی – پیشگیرانه – پیشگویانه –بهبود)

· ثبت اقدامات حاصل از (سیستم مدیریت کیفیت- محصول)

· گردش فرایند عملیات اقدامات بر اساس ساختار سازمانی

· تعریف پروژه بهبود و شاخص برای آن

· ارزیابی اثربخشی اقدامات

· امکان تمدید کنترل زمانهای اثربخشی

· امکان صدور مجدد یک اقدام اصلاحی بر مبنای اقدام اصلاحی دیگر

· کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز

· امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع

· طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها

· خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)

· دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر

· امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد

· امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل

· امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار

· امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)

· امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایند های مرتبط :

پرسنلی - شکایت مشتری

آرشیو مدارک و اسناد

طراحی سایتطراحی سایت

آرشیو مدارک و اسناد
سیستم کنترل مدارک داده پردازی نیلرام منطبق بر استانداردهای نگهداشت و بروزرسانی مدارک سازمانی ، امکانات مناسبی برای مدیریت مدارک و سوابق و اجرای صحیح آرشیو مدارک و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه واحد های صاحب مدارک را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف صاحبان مدرک
 • · تعریف انواع مدارک
 • · امکان تعریف توزیع نسخ
 • · امکان ابطال مدرک و قابلیت مشاهده مدارک ابطال شده
 • · امکان مدیریت ویرایش های مختلف بر اساس مبانی ورودی
 • · امکان جستجوی سریع بر روی مدارک با فیلترهای مورد نیاز
 • · تعریف و مدیریت شناسنامه مدارک
 • · امکان گروه بندی مدارک و کد گذاری بدون محدودیت
 • · فرایند درخواست ایجاد / تغییر / حذف مدارک
 • · فرایند در خواست تحویل مدارک
 • · ارتباط مدارک مربوط به کالا و الزامات آن و استفاده در سایر زیر سیستمها
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
پرسنلی، انبار، درخت محصول و فرایند، نگهداری و تعمیرات، تامین، کالیبراسیون

کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرایند

طراحی سایت

کنترل کیفیت اقلام ورودی و حین فرایند


سیستم کنترل کیفیت داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت و برنامه ریزی و اجرای صحیح کنترل کیفی اقلام ورودی/حین فرایند و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحدهای مربوطه را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · ثبت موارد کنترلی کالا/خدمت ( کیفیت و تامین به شکل جداگانه)
 • · تعریف سطوح اندازه نمونه کالا/خدمت و AQLبر اساس جداول استاندارد یا سازمانی یا ترکیبی از هر دو حالت
 • · تعریف ماهیتهای تصمیم گیری کیفی
 • · امکان صدور درخواست بررسی کیفیت بر اساس رسید موقت کالا در انبار جهت بازرسی و آزمایش کالا
 • · امکان ثبت رسید تامین کالا بر اساس برگه تأیید کنترل کیفی کالا
 • · امکان صدور سند برگشت کالای نامنطبق در سیستم خرید بر اساس برگه رد کیفی کالا و بازگرداندن کالا به تأمین‌کننده و تعیین و تکلیف کالا درمکانیزم صدور برگه کنترل اقلام نامنطبق
 • · امکان ثبت عملکرد تولید بر اساس برگه تأیید یا رد کنترل کیفی کالا
 • · امکان تحلیل کیفی اقلام ورودی و حین فرایند
 • · امکان دریافت گزارش نمره کیفی تامین کننده و کالا
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلدفرایندهای مرتبط:
انبار، تامین، کنترل محصول نامنطبق، نگهداری و تعمیرات