نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg


کنترل پروژه طراحی


سیستم کنترل پروژه طراحي داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند طراحی و اجرای صحیح برنامه ربزی منابع طراحی و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • تعریف محصول نهایی طراحی

 • تعریف گروه های فعالیت و فعالیتها و زمان پیش بینی

 • تعریف طرف مقابل سفارش

 • دریافت سفارش – صدور برنامه – ارائه زمان بندی – تخصیص منابع

 • کنترل پروژه – ثبت عملیات انجام شده توسط منابع – انحراف از برنامه ریزی

 • صدور پیش فاکتور و فاکتور برای مشتری

 • الصاق مدارک تولید شده در هر مرحله

 • امکان صدور سند اتوماتیکفرایندهای مرتبط:

پرسنلی، کنترل مدارک و سوابق