نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

کنترل پروژه طراحی


کنترل پروژه طراحی


سیستم کنترل پروژه طراحي داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند طراحی و اجرای صحیح برنامه ربزی منابع طراحی و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • تعریف محصول نهایی طراحی

 • تعریف گروه های فعالیت و فعالیتها و زمان پیش بینی

 • تعریف طرف مقابل سفارش

 • دریافت سفارش – صدور برنامه – ارائه زمان بندی – تخصیص منابع

 • کنترل پروژه – ثبت عملیات انجام شده توسط منابع – انحراف از برنامه ریزی

 • صدور پیش فاکتور و فاکتور برای مشتری

 • الصاق مدارک تولید شده در هر مرحله

 • امکان صدور سند اتوماتیکفرایندهای مرتبط:

پرسنلی، کنترل مدارک و سوابق

کالیبراسیون

کالیبراسیون


سیستم کالیبراسیون داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت برنامه ریزی و اجرای صحیح کالیبراسیون تجهیزات و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحدهای مربوطه را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف و تعیین گروه بندی تجهیزات
 • · تعریف پارامترها کالیبراسیون به شکل گروهی و تکی
 • · مدیریت شناسایی تجهیزات در بدو ورود به سازمان به شکل اتوماتیک
 • · مدیریت تجهیزات در کالیبراسیون با سیستم اموال و دارایی ثابت
 • · امکان کد گذاری اتومات بر اساس گروه بندی تجهیزات
 • · امکان ثبت و مدیریت شناسنامه کالیبراسیون تجهیزات
 • · برنامه ریزی سالانه کالیبراسیون (داخلی – خارجی –بازدید)
 • · کنترل و مدیریت درخواستهای کار و مدیریت منابع
 • · ثبت عملکرد فعالیتهای انجام شده
 • · تعیین محل استقرار تجهیز به‌ صورت درختواره‌­
 • · صدور گواهی کالیبراسیون داخلی و خارج از سازمانی
 • · امکان مشاهده انحراف از برنامه ریزی تجهیزات
 • · امکان صدور دستور کار برای متولیان کالیبراسیون
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • . امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
انبار، اموال و دارایی ثابت، پرسنلی، برنامه ریزی تولید و کنترل، خرید

تکنولوژی ساخت

طراحی سایت

تکنولوژی ساخت


سیستم تکنولوژی ساخت داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت برنامه ریزی و اجرای صحیح نگهداری و تعمیرات تجهیزات وکنترل پروژه ساخت تجهیزات و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحد های مربوطه را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

· تعریف و تعیین گروه بندی تجهیزات

· تعریف و تعیین گروه بندی منابع نگهداری و تعمیرات

· ثبت تقویم و شیفتهای متفاوت و تخصیص به منابع نگهداری و تعمیرات

· مدیریت شناسایی تجهیزات در بدو ورود به سازمان به شکل اتوماتیک

· مدیریت تجهیزات در نگهداری و تعمیرات با سیستم اموال و دارایی ثابت

· امکان کد گذاری اتومات بر اساس گروه بندی تجهیزات

· امکان ثبت شناسنامه تجهیزات

· تعریف درخت اقلام یک تجهیز و تعیین دوره های نگهداری و تعمیرات اعم از تناوبی یا کارکردی

· برنامه ریزی سالانه نگهداری و تعمیرات (دوره ای و کارکردی)

· پیش بینی منابع مورد نیاز واحد متولی نگهداری و تعمیرات

· کنترل و مدیریت انواع درخواستهای کار(پیشگویانه – پیشگیرانه – ساخت و اصلاح – نیازمندی سخت افزاری – اتفاقی - خدمات فنی)

· ثبت کارکرد تجهیرات (دستی –اتوماتیک)

· ثبت عملکرد فعالیتهای انجام شده (منابع انسانی – تجهیزات)

· ثبت مواد مصرفی واقعی در خواست

· کنترل موجودی مواد مصرفی تجهیزات

· تعیین محل استقرار هر تجهیز به ‌صورت درختواره‌­

· برقراری ارتباط تجهیزات با یکدیگر جهت کنترل عملیات توقف

· امکان مشاهده انحراف از برنامه ریزی تجهیزات

· امکان صدور دستور کار برای واحدهای نگهداری و تعمیرات

· مدیریت فرایند توقف تجهیزات

· تصمیم‌گیری مؤثر با اطلاع از شاخص‌های کلیدی عملکرد تجهیزات مثلMTBF، MTTRو OEE

· کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز

· امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع

· طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها

· خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)

· دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر

· امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد

· امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل

· امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار

· امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)

· امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

انبار، اموال و دارایی ثابت، پرسنلی، برنامه ریزی تولید و کنترل، تامین، درخت محصول و فرایند

نگهداری و تعمیرات

طراحی سایت

نگهداری و تعمیرات


سیستم نگهداری و تعمیرات/تکنولوژی ساخت داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت برنامه ریزی و اجرای صحیح نگهداری و تعمیرات تجهیزات و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحد های مربوطه را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف و تعیین گروه بندی تجهیزات
 • · تعریف و تعیین گروه بندی منابع نگهداری و تعمیرات
 • · ثبت تقویم و شیفتهای متفاوت و تخصیص به منابع نگهداری و تعمیرات
 • · مدیریت شناسایی تجهیزات در بدو ورود به سازمان به شکل اتوماتیک
 • · مدیریت تجهیزات در نگهداری و تعمیرات با سیستم اموال و دارایی ثابت
 • · امکان کد گذاری اتومات بر اساس گروه بندی تجهیزات
 • · امکان ثبت شناسنامه تجهیزات
 • · تعریف درخت اقلام یک تجهیز و تعیین دوره های نگهداری و تعمیرات اعم از تناوبی یا کارکردی
 • · برنامه ریزی سالانه نگهداری و تعمیرات (دوره ای و کارکردی)
 • · پیش بینی منابع مورد نیاز واحد متولی نگهداری و تعمیرات
 • · کنترل و مدیریت انواع درخواستهای کار(پیشگویانه – پیشگیرانه – ساخت و اصلاح – نیازمندی سخت افزاری – اتفاقی - خدمات فنی)
 • · ثبت کارکرد تجهیرات (دستی –اتوماتیک)
 • · ثبت عملکرد فعالیتهای انجام شده (منابع انسانی – تجهیزات)
 • · ثبت مواد مصرفی واقعی در خواست
 • · کنترل موجودی مواد مصرفی تجهیزات
 • · تعیین محل استقرار هر تجهیز به ‌صورت درختواره‌­
 • · برقراری ارتباط تجهیزات با یکدیگر جهت کنترل عملیات توقف
 • · امکان مشاهده انحراف از برنامه ریزی تجهیزات
 • · امکان صدور دستور کار برای واحدهای نگهداری و تعمیرات
 • · مدیریت فرایند توقف تجهیزات
 • · تصمیم‌گیری مؤثر با اطلاع از شاخص‌های کلیدی عملکرد تجهیزات مثلMTBF، MTTRو OEEوTTT
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

انبار، اموال و دارایی ثابت، پرسنلی، برنامه ریزی تولید و کنترل، تامین، درخت محصول و فرایند