نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت
خدمات انفورماتیک


سیستم خدمات انفورماتیک داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت سخت افزارها و نرم افزارهای سازمان و اجرای صحیح برنامه ربزی بر روی آنها و افزایش کیفیت خدمات و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · گروه بندی سخت افزارها و نرم افزار ها به شکل درختواره بدون محدودیت
 • · تعریف سخت افزارهای سازمان یا دریافت فایل از (DNS)
 • · تعریف نرم افزارهای سازمان و کاربرد آنها
 • · تعریف و مدیریت شناسنامه سخت افزارها و نرم افزارهای سازمان
 • · برنامه ریزی دوره ای بازدیدهای نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان
 • · دریافت درخواست های نرم/سخت افزاری به شکل موردی
 • · برنامه ریزی در خواستها و انتساب مسئول اجرا و پیش بینی زمان اجرا
 • · ثبت عملکرد پرسنل نرم/سخت افزاری سازمان
 • · نگهداری سوابق تغییرات نرم/سخت افزارهای سازمان در شناسنامه
 • · بررسی عملکرد واحد انفورماتیک
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخص ها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابل ها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
پرسنلی