نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

برنامه ریزی و کنترل مواد

سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند نیازمندی مواد براساس سربرنامه و سفارشات می باشد و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعیین دوره های برنامه ریزی مواد
 • · تعیین روش برنامه ریزی مواد برای هر قلم کالا(LOT FOR LOT-WWA-PPB-LTC-LUC-EOQ)
 • · امکان تعریف سر برنامه تولیدAPو MP و تعیین میزان تولید از هر محصول در بازه‌های زمانی تعیین شده
 • · مدیریت بر روی پارامترهای کنترلی برنامه ریزی به شکل اتوماتیک شامل :
 • o نیاز ناخالص سربرنامه
 • o نیازخالص دوره
 • o میانگین مصرف سربرنامه
 • o میانگین مصرف واقعی
 • o انحراف معیار
 • o موجودی انبارها
 • o موجودی ایمنی
 • o مقدار رزرو
 • o لیدتایم
 • o حداقل/حداکثرسفارش
 • o حداقل/حداکثر موجودی
 • o لید تایم
 • o زمان بازرسی
 • o نحوه تامین
 • o نحوه بسته بندی
 • o اندازه بچ
 • o نقطه سفارش
 • o روزهای دوره
 • o روزهای کاری دوره
 • o مانده مصرف دوره قبل
 • o باقیمانده موجودی از امروز تا پایان دوره
 • o انحراف از سفارش
 • o سفارشات باز
 • o سفارشات باز دوره قبل
 • · کنترل اقلام زیر مجموعه و نیازمندی مواد آن
 • · مشاهده دیرکرد، نیاز به استعلام، نیاز به انصراف، اقلام بحرانی (به شکل اتوماتیک)
 • · صدور درخواست خرید نیازمندی مواد در دوره (واقعی - سربرنامه) به سیستم خرید
 • · شناسایی انحرافات به تفکیک پارامترهای تصمیم گیرنده درخواست خرید (کاربر- سیستم)
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
انبار، برنامه ریزی مواد، تامین، بودجه، بهای تمام شده، فروش، کنترل کیفیت، درخت محصول و فرایند