نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

برنامه ریزی و کنترل تولید

طراحی سایت

برنامه ریزی و کنترل تولید
سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند تولید براساس سربرنامه و سفارشات می باشد و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کاررا فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف طرح جامع(َAggregate Plan (AP))
 • · تعریف طرح سربرنامه تولید (Master Production Schedule(MPS))
 • · امکان برنامه ریزی تولید با روشها مختلف (MTS-MTO-MTP-PTE-ATO)
 • · امکان برنامه ریزی خطوط با روشها مختلف (Flow, Job Shop ,GT , Flow shop)
 • · دریافت اطلاعات برنامه ریزی تولید از سربرنامه و سفارشات
 • · تعریف تقویم و شیفت های برنامه ریزی
 • · تعیین محل استقرار هر ایستگاه به ‌صورت درختواره‌­
 • · تخصیص منابع تولید به تقویم و شیفت
 • · تعریف پیش فرض منابع خطوط بدون محدودیت
 • · تعیین اولویت تولید محصول/نیمه ساخته با توجه به پروسه تولید به شکل پیش فرض(بالانس خط)
 • · تعیین اولویت تولید محصول/نیمه ساخت درخطوط به شکل پیش فرض
 • · برنامه ریزی منابع تولید و تسطیح منابع با توجه به پیش فرض منابع خطوط با مبنای پروسه های محصول(OPC)
 • · تحلیل وضعیت منابع تولید (مواد – ماشین آلات – منابع انسانی)
 • · برنامه ریزی مجدد منابع با رویکرد پروسه های باز در هر ایستگاه کاری
 • · صدور دستور تولید و کاربرگ تولید(کارت محموله)
 • · ثبت عملیات تولید به تفکیک ایستگاه کاری (امکان ثبت عملیات بر اساس تجهیزات کنترلی(RFID)
 • · امکان ردیابی محصول – مواد حین فرایند تولید
 • · امکان ثبت ضایعات حین فرایند در هر ایستگاه تولید و مجوز رسید انبار
 • · ثبت عملیات کنترل کیفی حین فرایند بر اساس عوامل کنترلی و صدور عدم انطباق در سیستم کنترل کیفیت
 • · صدور مواد مصرفی بر اساس نیاز برنامه صادره و با مبنای BOM
 • · امکان بررسی انحرافات مواد بر اساس واقعیت و استاندارد
 • · امکان مدیریت خروجی هر ایستگاه کاری و تعیین محصولات خروجی آن
 • · ارتباط مستقیم با سیستم نگهداری و تعمیرات و ارایه اطلاعات کارکرد تجهیزات به این سیستم
 • · امکان صدور مجوز رسید انبار محصول / نیمه ساخته
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
انبار، برنامه ریزی مواد، تامین، بودجه، بهای تمام شده، فروش، کنترل کیفیت، درخت محصول و فرایند، نگهداری و تعمیرات، پرسنلی

برنامه ریزی و کنترل مواد

طراحی سایت

برنامه ریزی و کنترل مواد

سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند نیازمندی مواد براساس سربرنامه و سفارشات می باشد و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعیین دوره های برنامه ریزی مواد
 • · تعیین روش برنامه ریزی مواد برای هر قلم کالا(LOT FOR LOT-WWA-PPB-LTC-LUC-EOQ)
 • · امکان تعریف سر برنامه تولیدAPو MP و تعیین میزان تولید از هر محصول در بازه‌های زمانی تعیین شده
 • · مدیریت بر روی پارامترهای کنترلی برنامه ریزی به شکل اتوماتیک شامل :
 • o نیاز ناخالص سربرنامه
 • o نیازخالص دوره
 • o میانگین مصرف سربرنامه
 • o میانگین مصرف واقعی
 • o انحراف معیار
 • o موجودی انبارها
 • o موجودی ایمنی
 • o مقدار رزرو
 • o لیدتایم
 • o حداقل/حداکثرسفارش
 • o حداقل/حداکثر موجودی
 • o لید تایم
 • o زمان بازرسی
 • o نحوه تامین
 • o نحوه بسته بندی
 • o اندازه بچ
 • o نقطه سفارش
 • o روزهای دوره
 • o روزهای کاری دوره
 • o مانده مصرف دوره قبل
 • o باقیمانده موجودی از امروز تا پایان دوره
 • o انحراف از سفارش
 • o سفارشات باز
 • o سفارشات باز دوره قبل
 • · کنترل اقلام زیر مجموعه و نیازمندی مواد آن
 • · مشاهده دیرکرد، نیاز به استعلام، نیاز به انصراف، اقلام بحرانی (به شکل اتوماتیک)
 • · صدور درخواست خرید نیازمندی مواد در دوره (واقعی - سربرنامه) به سیستم خرید
 • · شناسایی انحرافات به تفکیک پارامترهای تصمیم گیرنده درخواست خرید (کاربر- سیستم)
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
انبار، برنامه ریزی مواد، تامین، بودجه، بهای تمام شده، فروش، کنترل کیفیت، درخت محصول و فرایند

مهندسی محصول و فرایند

طراحی سایت

مهندسی محصول و فرایند

سیستم مهندسی محصول و فرایند داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند ایجاد و تغییر برروی درخت محصول و فرایند و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · گروه بندی فعالیت ها با دیدگاه تدوینFPC
 • · تعریف فعالیتها عملیاتی و زمان سنجی آن
 • · تهیه پارت لیست محصول/مجموعه
 • · تهیه درخت محصول / مجموعه (محل مصرف- نحوه تامین - مقدار مصرف – مقدار دورریز- جایگزین مواد/قطعات و... )
 • · تخصیص فعالیتهای تولید محصول/مجموعه
 • · امکان کنترل فرایند تغییر برروی کل یا بخشی از درخت محصول/مجموعه
 • · امکان کنترل فرایند تغییر برروی کل یا بخشی از درخت پروسه
 • · امکان ثبت اطلاعات مربوط به نقشه، استاتداردها، دستورالعملها برروی درخت
 • · امکان ثبت اطلاعات مربوط به ابزارها کنترلی برروی درخت
 • · امکان تخصیص محصول به تجهیزات
 • · امکان مدیریت تغییر درخت محصول و تاثیر آن بر روی درخواستهای باز تولیدی ، سفارشات و سایر
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

انبار، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی تولید، تامین، بودجه، بهای تمام شده، فروش

انبارش و نگهداری

طراحی سایت

انبارش و نگهداری

سيستم انبارش و نگهداری داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به شناسایی و ردیابی کالا/خدمت را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت گردش کالا/خدمت را در این حوزه دارند.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · شناسنامه کالا/خدمت (کد کالا/خدمت -شرح کالا/خدمت -واحد کالا/خدمت -حداقل سفارش-حد اکثر سفارش-حداقل موجودی-حداکثر موجودی – لید تایم - زمان بازرسی-روش کنترل موجودی- ذخیره احتیاطی – پارامترها کنترلی – دستورالعملهای تامین و تولید و...)
 • · امکان تعریف نا محدود انبار و تعیین متد خروج کالا از انبار
 • · تعریف سطوح کدینگ به شکل درختی و نامحدود
 • · امکان رسید مستقیم و ترخیص اضطراری
 • · امکان تعریف جانمایی برای کالاهای انبار به تکفیک هر انبار
 • · امکان ثبت نقطه سفارش برای هر کالا و صدور درخواست کالا های نقطه سفارشی به شکل گروهی
 • · قابلیت تعریف انواع بسته بندی برای هر کالا (چند واحدی بدون محدودیت)
 • · قابلیت تعریف بتچ های تولیدی و تامین به ازای هر کالا
 • · امکان تعریف متولیان انبارها
 • · قابلیت ثبت و مدیریت انتقالی بین انبارها
 • · مدیریت درخواست کالا/خدمت
 • · مدیریت برگهای انبار بدون محدودیت در تعریف برگه های انبار و شرایط ارتباط بین برگه ها (انواع رسید و حواله و نحوه گردش هر کدام به تفکیک انبار)
 • · کنترل موجودی کالا بر اساس روش نقطه سفارش و با در نظر گرفتن محدودیت های شناسنامه کالا
 • · مدیریت موجودی رسیدها
 • · امکان ثبت و صدور درخواست خرید بر اساس نیاز متولیان و شارژ انبار
 • · امکان ثبت و صدور تسریع و انصراف و تعویق درخواست خرید کالا
 • · ردیابی کالا به شکل اتوماتیک از تامین و تامین کننده و درخواست کننده تا تولید و محصول و خریدار و خدمات پس از فروش
 • · مدیریت گردش فیزیکی کالا در نرم افزار با استفاده از متدها(LIFO-FIFO-FEFO-OPTIONAL)به شکل هوشمندانه با تشخیص سیستم
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

فروش و برنامه ریزی فروش، تامین، حسابداری فروش، حسابداری انبار، حسابداری تامین، برنامه ریزی تولید و کنترل، برنامه ریزی مواد و کنترل، نگهداری و تعمیرات، کالیبراسیون، مهندسی محصول و فرایند، بودجه، بهای تمام شده